بیکن گوشت ۹۰٪
بیکن گوشت ۹۰ درصد دودی
بیکن مخلوط مرغ و گوشت ۹۰ درصد
کالباس مرغ و قارچ ۶۰ درصد
کالباس مرغ ۶۰ درصد
کالباس خشک مخصوص ۷۰ درصد
کالباس خشک ۶۰ درصد
ژامبون مرغ دودی ۹۰ درصد
ژامبون مرغ ۷۰ درصد
ژامبون ۹۰ درصد گوشت دودی
بیکن مرغ ۹۰ درصد دودی
هات داگ مخصوص ۷۰ درصد
کوکتل گوشت ۵۵ درصد