ساندویچ کلاب کالباس گوشت با پنیر ورقه‌ای

ساندویچ ها

ترکیبات:

نان تست، کالباس گوشت ، پنیر پروسس


اطلاعات :

شماره ثبت: ۵۰۵۷۶

جواز تاسیس: ۳/۳۸۲۴

پروانه بهره برداری از وزارت بهداشت: ۱۵/۱۶۰۶۵

پروانه بهره برداری از وزارت جهاد کشاورزی: ۱۷۹۰/ ۳/پ


انواع بسته بندی : کلاب