ساندویچ کلاب سبوس دار پنیر، گردو

ساندویچ ها

ترکیبات:

نان تست سبوس دار، پنیر پروسس لبنه، پودر گردو


اطلاعات :

شماره ثبت: ۵۰۵۷۶

جواز تاسیس: ۳/۳۸۲۴

پروانه بهره برداری از وزارت بهداشت: ۱۵/۱۵۸۴۹

پروانه بهره برداری از وزارت جهاد کشاورزی: ۱۷۹۰/ ۳/پ


انواع بسته بندی : کلاب