ساندویچ نیم باگت الویه کالباس

ساندویچ ها

ترکیبات:

نان حجیم، سالاد الویه کالباس


اطلاعات :

شماره ثبت: ۵۰۵۷۶

جواز تاسیس: ۳/۳۸۲۴

پروانه بهره برداری از وزارت بهداشت: ۱۵/۱۵۸۵۱

پروانه بهره برداری از وزارت جهاد کشاورزی: ۱۷۹۰/ ۳/پ


انواع بسته بندی : نیم باگت