ساندویچ کلاب کالباس 60% گوشت مرغ باپنیر ورقه ای

ساندویچ ها

ساندویچ ها

ترکیبات:

نان حجیم و نیمه حجیم (تست)،کالباس مرغ  60% ، پنیر ورقه ای ، سس فرانسوی تک نفره ،

اطلاعات

شماره ثبت :50576

جواز تاسیس: 3824/3

پروانه شرکت تولیدکننده :17528/34

انواع بسته بندی: کلاب