ساندویچ پنیر خامه ای و گردو

ساندویچ ها

ترکیبات:

نان حجیم ، پنیر خامه ای و گردو

اطلاعات:

شماره پروانه بهداشتی ساخت:19-1380 /56

انواع بسته بندی:

وزن:4%-100 گرم