ساندویچ پنیر خامه ای و مربای بهار نارنج

ساندویچ ها

ترکیبات:

نان حجیم،پنیر خامه ای و مربای بهار نارنج

اطلاعات:

شماره پروانه بهداشتی ساخت:18 -1380 /56

انواع بسته بندی:

وزن:4%-100 گرم