ساندویچ پنیر خامه ای و زیتون

ساندویچ ها

ترکیبات:

نان حجیم،پنیر خامه ای،زیتون،سبزی معطر،ادویه

اطلاعات:

شماره پروانه بهداشتی ساخت:17- 1380 /56

انواع بسته بندی:

وزن:4% - 100 گرم