ساندویچ پنیر خامه ای و خرما

ساندویچ ها

ترکیبات:

نان حجیم ، پنیر خامه ای و خرما

اطلاعات:

شماره پروانه بهداشتی ساخت:11-1380/ 56

انواع بسته بندی:

وزن:4%-100 گرم