ساندویچ نیم چاباتا الویه کالباس

ساندویچ ها

ساندویچ ها

ترکیبات:

نان حجیم ، سالادالویه کالباس، گوجه فرنگی

اطلاعات:

شماره پروانه بهداشتی ساخت : 15/17565

انواع بسته بندی : ساندویچ نیم چاباتا