ساندویچ نیم چاباتا الویه مرغ

ساندویچ ها

ساندویچ ها

ترکیبات:

نان حجیم ،  الویه مرغ   ، گوجه فرنگی

اطلاعات:

 شماره پروانه بهداشت ساخت: 15/17566

انواع بسته بندی: ساندویچ  نیم چاباتا