ساندویج پنیر خامه ای و حلوا ارده

ساندویچ ها

ترکیبات:

نان حجیم،پنیر خامه ای و حلوا ارده

اطلاعات:

شماره پروانه ساخت:16 - 1380 /56

انواع بسته بندی:

وزن:4%- 100گرم