ساندویچ نیم باگت کالباس مرغ

ساندویچ ها

ترکیبات:

نان حجیم، کالباس مرغ ۶۰٪، خیار شور، گوجه


اطلاعات :

شماره ثبت: ۵۰۵۷۶

جواز تاسیس: ۳/۳۸۲۴

پروانه بهره برداری از وزارت بهداشت: ۱۵/۱۶۲۳۸

پروانه بهره برداری از وزارت جهاد کشاورزی: ۱۷۹۰/ ۳/پ


انواع بسته بندی : نیم باگت