ساندویچ چاباتا الویه مرغ

ساندویچ ها

ترکیبات:

نان حجیم ،  الویه مرغ   ، گوجه فرنگی


اطلاعات :

 شماره پروانه بهداشت ساخت: 17566/15


انواع بسته بندی: ساندویچ چاباتا