ساندویچ لقمه الویه مرغ
ساندویچ لقمه الویه کالباس
ساندویچ لقمه فیله مرغ با پنیر
ساندویچ لقمه پنیر، گردو و خرما
ساندویچ لقمه پنیر و گردو
ساندویچ مک الویه مرغ
ساندویچ مک الویه کالباس
ساندویچ مک فیله مرغ با پنیر
ساندویچ مک پنیر و گردو
ساندویچ مک پنیر، گردو و خرما
ساندویچ کلاب کالباس مرغ با پنیر ورقه‌ای
ساندویچ کلاب کالباس گوشت با پنیر ورقه‌ای
ساندویچ کلاب سبوس دار پنیر، گردو
ساندویچ باگت کالباس گوشت قرمز و مرغ با پنیر ورقه‌ای
ساندویچ باگت کالباس مرغ
ساندویچ باگت الویه مرغ
ساندویچ باگت الویه کالباس
ساندویچ باگت فیله مرغ
ساندویچ نیم باگت الویه کالباس
ساندویچ نیم باگت پنیر و گردو