ساندویچ نیم چاباتا ژامبون مرغ 60% با مغزی مخصوص
ساندویچ نیم چاباتا فیله مرغ مورونو
ساندویچ نیم چاباتا کالباس مرغ و قارچ 60% با مغزی مخصوص
ساندویچ نیم چاباتا الویه مرغ
ساندویچ نیم چاباتا الویه کالباس
ساندویچ نیم چاباتا 60 % ژامبون گوشت با مغزی مخصوص
ساندویچ چاباتا الویه کالباس
ساندویچ چاباتا فیله مرغ مورونو
ساندویچ چاباتا کالباس مرغ با مغزی مخصوص
ساندویچ چاباتا الویه مرغ
ساندویچ چاباتا کالباس گوشت 60% با مغزی مخصوص
ساندویچ چاباتا کالباس مرغ و قارچ 60% با مغزی مخصوص
ساندویچ کلاب کالباس 60%گوشت قرمزبا پنیر ورقه ای
ساندویچ کلاب کالباس 60% گوشت مرغ باپنیر ورقه ای
ساندویچ پنیر خامه ای و خرما
ساندویچ پنیر خامه ای و سبزیجات
ساندویچ پنیر خامه ای و گردو
ساندویچ پنیر خامه ای و مربای بهار نارنج
ساندویج پنیر خامه ای و حلوا ارده
ساندویچ پنیر خامه ای و زیتون