ساندویچ نیم چاباتا ژامبون مرغ 60% با مغزی مخصوص
ساندویچ نیم چاباتا فیله مرغ مورونو
ساندویچ نیم چاباتا الویه مرغ
ساندویچ نیم چاباتا الویه کالباس
ساندویچ نیم چاباتا 60 % ژامبون گوشت با مغزی مخصوص
ساندویچ چاباتا الویه کالباس
ساندویچ چاباتا فیله مرغ مورونو
ساندویچ چاباتا کالباس مرغ با مغزی مخصوص
ساندویچ چاباتا الویه مرغ
ساندویچ چاباتا کالباس گوشت 60% با مغزی مخصوص
ساندویچ چاباتا کالباس مرغ و قارچ 60% با مغزی مخصوص
ساندویچ کلاب کالباس 60%گوشت قرمزبا پنیر ورقه ای
ساندویچ کلاب کالباس 60% گوشت مرغ باپنیر ورقه ای
ساندویچ کلاب سبوس دار نون و پنیر و گردو
ساندویچ کلاب سبوس دار نون و پنیر و گردو و خرما