ساندویچ کلاب کالباس مرغ با پنیر ورقه‌ای
ساندویچ کلاب سبوس دار پنیر و گردو
ساندویچ کلاب سبوس دار پنیر، گردو
ساندویچ کلاب کالباس گوشت با پنیر ورقه‌ای
ساندویچ باگت کالباس گوشت
ساندویچ باگت کالباس مرغ
ساندویچ باگت الویه مرغ
ساندویچ باگت الویه کالباس
ساندویچ باگت فیله مرغ
ساندویچ نیم باگت الویه کالباس
ساندویچ نیم باگت پنیر و گردو
ساندویچ نیم باگت پنیر، گردو و خرما
ساندویچ نیم باگت الویه مرغ
ساندویچ نیم باگت کالباس مرغ
ساندویچ نیم باگت فیله مرغ
ساندویچ مک الویه مرغ
ساندویچ مک الویه کالباس
ساندویچ مک فیله مرغ با پنیر
ساندویچ مک پنیر و گردو
ساندویچ مک پنیر، گردو و خرما